top of page

 

A.D.P.C. INTERN REGLEMENT (Versie 1 Maart 2023)

 

A: Leden onderling

 

1:  Elk lid dient de statuten en het intern reglement van het A.D.P.C. na te leven en te respecteren en er zich van te onthouden de regels te overtreden of anderen aan te zetten daartoe.

 

2:  Elk lid erkent dat het Chapter een familiaal, apolitieke en sociaal gerichte vereniging uitmaakt en zal dit karakter benaarstigen.

 

3:  Elk lid zal de andere leden respecteren en als dusdanig respectvol behandelen en er zich van onthouden andere leden te beledigen, onheus te behandelen, hen trachten uit te sluiten of elke andere gedraging te stellen die tegen het belang van het Chapter, haar leden en haar doel zijn.

 

4:  Elk lid zal er zich van onthouden om het Chapter, haar leden en haar bestuurders in diskrediet te brengen, door haar gedragingen de goede naam en faam van het Chapter in het gedrang te brengen.

 

5:  Het ADPC veroordeelt sterk elke vorm van pesten. Ieder individu dat het slachtoffer wordt van pestgedrag, kan dit discreet bespreken bij de coördinator voor vrijwilligers, of rechtstreeks bij een bestuurslid. De nodige maatregelen zullen door het bestuursorgaan besproken worden.

 

B:  Richtlijnen tijdens de activiteiten

 

1:  Het lid zal de richtlijnen, gegeven door de verantwoordelijken van het Chapter of de organisator(en) van evenementen, strikt naleven.

 

2:  Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen op officiële ritten van het A.D.P.C., gelet op het veiligheidsaspect ervan.

 

3:  Het Chapter is gerechtigd om elk lid uit te sluiten van een activiteit indien zijn/haar gedragingen de veiligheid van de andere leden in het gedrag brengt of indien zijn/haar gedragingen aanleiding geven tot geweld, tot het in diskrediet brengen van het Chapter, of de aantasting van de goede naam en faam van het Chapter, dan wel omwille van het niet respecteren van de regels zoals bepaald in onderhavig reglement.

 

4:  Bij ritten worden de leden verzocht om steeds met een volle benzinetank te starten en met een motorfiets in goede staat. Het aanvangsuur van elke rit of activiteit is strikt en enkel de verantwoordelijke van de rit kan daarvan afwijken, wat betekent dat elk lid wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn om te kunnen deelnemen.

 

5:  Elk lid kan voor sommige activiteiten een gast, onder gast zal ook een partner-niet-lid worden verstaan, meebrengen, mits waarschuwing ten laatste op de dag zelf van iemand van het bestuursorgaan of de organisator of leider van de activiteiten, mits hij/zij instaat voor deze gast die de richtlijnen en de regels van het A.D.P.C. zal respecteren. Ieder lid kan éénmalig een niet Harley rijder meebrengen op een A.D.P.C. rit teneinde hem te laten proeven van de clubsfeer.

 

6:  Het A.D.P.C. heeft steeds het recht om gasten te weigeren, of activiteiten te organiseren uitsluitend voor leden.


7:  Elk lid kan van het Chapter uitgesloten worden bij inbreuken op onderhavig reglement of  de statuten in het kader van Art.7.1 van de VZW Statuten.

 

C:  Dragen van de clubemblemen

1:  Elk lid zal gerechtigd zijn om de Colors, bestaande uit een zogenaamde “ snor “ met de bewoordingen “ ANTWERP DIAMOND PORT CHAPTER “, het zogenaamde motorblok van A.D.P.C.
of het H.O.G. embleem, bestaande uit een zogenaamde “H.O.G. EAGLE” te dragen.

 

2:  Elk lid wordt verzocht om de Colors met fierheid te dragen en zoveel als mogelijk de Colors te dragen op activiteiten waaraan hij/zij deelneemt met de motor of in het algemeen, telkens hij/zij met de motor een uitstap maakt.

 

3:  Elk lid zal trachten de uitstraling van het Chapter te bevorderen en zoveel mogelijk zichtbaarheid te geven van haar aanwezigheid op evenementen en plaatsen waar hij/zij komt.

 

4:  Bij ontslag, uitsluiting of ontzetting door een beslissing van het bestuursorgaan zal het deze persoon niet langer gerechtigd zijn om de Colors van het Chapter nog langer te dragen. Deze persoon zal deze dadelijk verwijderen en geen verdere veruitwendigden ervan nog voeren.
ADPC Colors mogen teruggeven worden zonder dat hier een financiële of andere vergoeding tegenover staat.

 

5: De vereniging is gerechtigd dit verbod af te dwingen met alle middelen van recht gelet op
haar eigendomsrechten ter zake. Het zal de gewone ledenvergadering toekomen om het
bestuursorgaan daartoe te machtigen.

 

6:  Elk lid erkent dat het Chapter eigenaar is van haar logo “ Motorblok” en de benaming “ Antwerp Diamond Port Chapter “ en is als enige gerechtigd toestemming te geven tot gebruik van haar logo en benaming.

 

7:  De leden hebben geen recht om het A.D.P.C - logo te gebruiken voor enige commercieel doel of voor eigen doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bestuursorgaan , noch dit logo na te maken of te kopiëren.
Bij vragen hieromtrent zal het lid zich eerst steeds tot het bestuursorgaan richten.

 

D:  Algemeen

 

1:  Huidig document omvat het gehele intern reglement van A.D.P.C.

     Elk lid verbindt er zich toe dit na te leven en te respecteren.

 

2:  Elk lid erkent en aanvaardt dat inbreuken op de statuten van het A.D.P.C. en onderhavig reglement kunnen leiden tot schorsing van het lid, uitsluiting van een activiteit of
gehele uitsluiting van het lid in het kader van Art.7.1 van de VZW Statuten.

G.D.P.R. - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - PRIVACY BELEID.

"Antwerp Diamond Port Chapter" houdt een ledenregister bij dat elektronisch wordt beheerd conform de “General Data Protection Regulation” van 25 mei 2018.
Het A.D.P.C. staat garant voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het ledenregister wordt op een elektronische wijze bewaard via een beveiligde server. De medewerkers van onze vereniging die het ledenregister beheren, hebben de nodige informatie verkregen dat eenieders gegevens strikt confidentieel te behandelen zijn. Enkel medewerkers die aangesteld zijn door het bestuur van de vereniging hebben via een beveiligd medium toegang tot het ledenregister.

 

De persoonsgegevens van leden worden steeds manueel toegevoegd, gewijzigd of geschrapt, hetzij door een medewerker met een beveiligde toegang, hetzij via het betrokken lid zelf dat ook een beveiligde toegang heeft tot de individuele zone in het ledenregister.

 

Alle gegevens worden tevens bewaard via een back-up-systeem.
Alle aanwezige persoonsgegevens worden jaarlijks gewist op 1 januari van het daaropvolgende jaar op voorwaarde dat de betrokken persoon geen lid meer is.

Wanneer iemand zich (opnieuw) inschrijft als lid, zullen de persoonsgegevens (opnieuw) in het register blijven tot 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Elk lid heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens te wijzigen of te schrappen.
In dit laatste geval wordt ook het lidmaatschap van onze vereniging geannuleerd.

A.D.P.C. neemt nota van de meldingsplicht bij het uitlekken van gegevens, en zal zich hiernaar schikken.

Iedereen die in het ledenregister terecht komt, geeft automatisch de toelating dat zijn of haar gegevens gedeeld kunnen worden met derde partijen die geen commercieel belang nastreven.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de verzekeringsmaatschappij die onze leden verzekert, een mailplatform om nieuwsbrieven uit te kunnen sturen (zolang iemand lid is), politionele diensten, een slachtoffer van een ongeval veroorzaakt door een lid, enz.


Zonder een gegronde reden, beoordeeld door het bestuursorgaan, zullen gegevens nooit gedeeld worden. Elk lid in onze database aanvaardt ook automatisch dat er zonder voorafgaandelijke toestemming foto’s van hem of haar gebruikt kunnen worden via diverse communicatiekanalen van de vereniging (sociale media, website, SMS, WathsApp, Messenger e.d., mailings, …).
Het lid ziet tevens af van elke vorm van vergoeding hiervoor (ook wanneer zijn / haar gegevens geschrapt zijn uit ons ledenregister).

Elk persoon behoudt het recht om een schrapping van zijn/haar foto te vragen, en heeft nooit recht op enige vorm van schadevergoeding.

Alle klachten omtrent privacy-gerelateerde zaken kunnen in eerste instantie steeds elektronisch gemeld worden via een e-mail naar bestuur@adpc.be of per brief naar ons maatschappelijke zetel.
Indien de uitkomst niet naar behoren is, kan elke relevante klacht ook gemeld worden bij de toezichthoudende autoriteit.


© A.D.P.C. Antwerp Diamond Port Chapter 2023.

 

bottom of page