top of page

gdpr-avg

Cookies-Privacy-Policy.jpg
COOKIES-02.jpg

A.D.P.C.   ANTWERP DIAMOND PORT CHAPTER    V.Z.W.
GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACY VERKLARING - COOKIESBELEID

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder beschreven. Door het louter gebruik maken van de website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1 DOEL VAN DE WEBSITE

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over activiteiten en het beleid van
het ANTWERP DIAMOND PORT CHAPTER hierna afgekort "ADPC".

ADPC wil je een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie. 
De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.  Indien je specifieke of persoonlijk vraag hebt, dien je hiertoe steeds de bevoegde functie binnen ADPC te raadplegen (zie onder '9'). 
Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten.
Bij verschillen tussen de elektro
nische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

2 INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

ADPC levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal ADPC de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
ADPC levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan ADPC niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. 


Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan je de betrokken functie of de webmaster contacteren via e-mail naar webmaster@ADPC.be
Deze website bevat links naar websites van andere organisaties en bedrijven waarover ADPC geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. ADPC kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

3 AANSPRAKELIJKHEID

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen ADPC of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet. ADPC of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade opgelopen door de gebruiker of een derde.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen ADPC of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigt worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid door ADPC of enige andere partij die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet.

4 COPYRIGHTS

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die je op of via de website www.ADPC.be vindt, vrij van rechten.
De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend.
Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld.
Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: Beelden, logo's, teksten, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen. 
ADPC en/of anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.ADPC.be.
Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

5 GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

Als bezoeker van de website kan je een aanvraag tot lidmaatschap registreren, en/of inschrijven op de nieuwsbrief, automatisch formulieren invullen.
Elke geregistreerde gebruiker moet een geldige en werkende e-mail adres opgeven waarvan hij of zij eigenaar is.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alles wat gebeurt binnen de door hem of haar gebruikte gebruikersnaam.
Bij het plaatsen van reacties of informatie op de website of bijhorende SocialMedia, worden volgende regels gehanteerd:
* Geen persoonlijke aantijgingen of incorrect taalgebruik. 
* De geldende wetgeving moet gerespecteerd worden. Het is verboden gegevens te versturen die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privéleven of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie. 
* ADPC modereert alle reacties of informatie die op de website, of bijhorende SocialMedia, wordt gepubliceerd en behoudt dus steeds het recht om informatie of reacties aan te passen of te verwijderen. 
* ADPC behoudt het recht om geregistreerde gebruikers te verwijderen indien deze regels niet worden gerespecteerd. 


ADPC is niet verantwoordelijk voor informatie die door geregistreerde gebruikers op de website, of bijhorende SocialMedia, wordt gepubliceerd.

6 PRIVACY VERKLARING - G.D.P.R-A.V.G. compliant

ADPC respecteert en beschermt de persoonlijke privacy van de gebruikers. Hierbij respecteert ADPC de privacy wet van 8 december 1992 en de nieuwe algemene verordening voor gegevensbescherming(AVG-GDPR). De persoonsgegevens worden verzameld tijdens de administratieve verwerking en zullen enkel gebruikt worden voor een goede werking binnen het Chapter. Onder andere door een uitdrukkelijke toestemming kan ADPC werken met uw persoonsgegevens. De algemene verordening voor gegevensbescherming(AVG) voorziet je in mogelijkheden zodat jij kunt bepalen hoe ADPC met die persoonsgegeven zal moeten omgaan.

AVG heeft als doel uw rechten tot de persoonsgegevens te versterken.


Dit gebeurt aan de hand van een aantal principes: 

 • transparantie over de persoonsgegevens

 • een minimale rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens

 • juistheid van de persoonsgegevens

 • integriteit en vertrouwelijkheid

Concreet vertaalt dit zich in zeven rechten:

I. HET RECHT TOT INZAGE VAN DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVEN

Je bent eigenaar van de persoonsgegevens en een eigenaar van persoonsgegevens heeft recht tot inzage van de eigen persoonsgegevens.
Er kan een overzicht opgevraagd worden over uw persoonsgegevens bij ADPC op
Membership@ADPC.be

Waarover heb je inzage?

 • Voor welke doelen de persoonsgegevens gebruikt worden.

 • Welke soorten van persoonsgegevens heeft ADPC verzameld.

 • Aan wie de persoonsgegevens worden doorgestuurd (NB: Dit is niet van toepassing bij ADPC).

 • Hoelang de gegevens zullen bewaard worden.

 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op de persoonsgegevens.

Bij wie kan je terecht? Neem contact op via onze Membership Officer Membership@ADPC.be

II. HET RECHT OP VERBETERING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen. Het kan gaan over een oud adres, een verandering van mailadres, aanpassen van achternaam...

Bij wie kan je terecht?  ​Neem contact op via onze Membership Officer Membership@ADPC.be

OF via onze website www.adpc.be -Members- "Info Vernieuwen",

III. HET RECHT OP HET VERWIJDEREN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Je mag ADPC vragen de verzamelde persoonsgegevens definitief te laten verwijderen in hun systemen.
Zo ben je verzekerd niet meer aanwezig te zijn in hun databanken, en terecht daardoor ook niet langer lid te zijn van het ADPC-Chapter.

Wanneer kan je dit recht niet gebruiken?

 • Indien ADPC wettelijk verplicht is de persoonsgegevens bij te houden.

 • Indien gerechtelijke stappen worden ondernomen.
  Zolang dit niet afgerond is, worden de persoonsgegevens niet verwijderd.

Bij wie kan je terecht? Neem contact op via onze Membership Officer Membership@ADPC.be

IV. HET RECHT OP BEPERKTE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Door dit recht te gebruiken mag je aan ADPC vragen jouw persoonsgegevens niet te gebruiken in bepaalde situaties. Hierbij worden niet alle persoonsgegevens verwijderd maar gaat het om een beperking in het gebruiken van de persoonsgegevens. De gegevens blijven wel bestaan. De gegevens die jij vermeldt, zullen niet gebruikt worden door ADPC. Daardoor kan ADPC geen activiteit, confectie of deelname garanderen waarvoor deze gegevens nodig zijn.

Bij wie kan je terecht? Neem contact op met bestuur@ADPC.be

V. HET RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Jouw eigen persoonsgegevens bij ADPC kan je opvragen zodat je die gegevens kunt doorgeven naar een andere instelling die jouw persoonsgegevens nodig heeft.
Vraag zeker na of ADPC de gegevens rechtstreeks kan overdragen naar de partij van jouw voorkeur.
Vergeet jouw toestemming niet te geven als het rechtstreeks kan overgedragen worden!

Bij wie kan je terecht? Neem contact op met bestuur@ADPC.be

VI. HET RECHT EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Dit kan momenteel bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke privacy.
Vanaf 25 mei 2018 is het mogelijk te doen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Indien je een inbreuk van je persoonsgegevens vaststelt, kan je tot 25 mei 2018 een klacht indienen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke privacy. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact

VII. HET RECHT VAN BEZWAAR

Dit recht is zeer belangrijk bevonden door de Europese commissie.
Daarom wordt dit recht vermeld in volgend hoofding ’Het recht van bezwaar’.

7 RECHT VAN BEZWAAR

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt vanwege een algemeen belang, een administratieve/ organisatorische reden voor ADPC of vanwege dat een regering het opdraagt aan ADPC. Je hebt het recht om op elk moment tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op te komen. Vanwege specifieke omstandigheden kan je een bezwaar maken tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens. Het vermelden van de specifieke omstandigheden is voordelig voor een goede afhandeling van dit recht.

8 COOKIES - ADPC Website Cookie Policy - Het gebruik van “cookies” op onze website ADPC.BE


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer (of eender welk ander mobiel apparaat, op voorwaarde dat u hiermee kan surfen op het internet, zoals uw smartphone of tablet) wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data die de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingevuld.
 

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.
Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

9 ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere functie aan te bieden met betrekking tot10website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gebruik van cookies kan je weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

10. DE VERSCHILLENDE OFFICERS FUNCTIE BIJ A.D.P.C.

Director                             Director@ADPC.be

Assistant-Director            Assistant-Director@ADPC.be

Secretary                          Secretary@ADPC.be

Treasurer                          Treasurer@ADPC.be

Membership                      Membership@ADPC.be

Activity                              Activity@ADPC.be

Webmaster                        Webmaster@ADPC.be

PRIVACY
COOKIES
bottom of page